Эрүүгийн АТГ-204 дугаартай хэргийн түүх

Эрүүгийн 201625022125 дугаартай зохиомол хэргийн түүх (АТГ-204 хэрэгт А.Ганбаатар, М.Өлзий нарын өгсөн худал мэдүүлгээр үүссэн хэрэг)

Эрүүгийн 201701000075 дугаартай зохиомол хэргийн түүх (А.Ганбаатарын худал гомдлоор үүсгэсэн хэрэг)

Эрүүгийн 1702000160209 дугаартай хэргийн түүх (АТГ-204-ийг 2017.07.25-нд дахин сэргээн шалгаж буй 60тэрбумын үндсэн хэрэг)

Иргэний БЗД ИХАШШ 101/НЭ2019/01147 нэхэмжлэлтэй А.Ганбаатарт хамаарах хэргийн түүх

Иргэний СБД ИХАШШ 181/НЭ2019/02774 нэхэмжлэлтэй Ц.Сандуйд хамаарах хэргийн түүх

Эрүүгийн 190200627 дугаартай хэргийн түүх (201701000075 хэргийн мөрдөгч Т.Цэнджаргалд хамаарах)

Эрүүгийн 190200672 дугаартай хэргийн түүх (АТГ-204 хэргийн нотлох баримт сольсон мөрдөгч Б.Бат-Олзвой болон АТГ-204, 201625022125, 201701000075 хэргүүдэд худал мэдүүлэг өгсөн А.Ганбаатарт хамаарах)