Эрүүгийн АТГ-204 дугаартай хэргийн түүх (АТГазарт үүсгэсэн хэрэг)

Эрүүгийн 201625022125 дугаартай зохиомол хэргийн түүх (АТГ-204 хэрэгт А.Ганбаатар, М.Өлзий нарын худал мэдүүлгээр СБД Ц1Хэлтэст үүсгэсэн хэрэг)

Эрүүгийн 201701000075 дугаартай зохиомол хэргийн түүх (А.Ганбаатарын худал гомдлоор Тагнуулын Ерөнхий газрын үүсгэсэн хэрэг)

Эрүүгийн 1702000160209 дугаартай хэргийн түүх (АТГ-204-ийг 2017.07.25-нд дахин сэргээн шалгасан 60тэрбумын үндсэн хэрэг)

Иргэний БЗД ИХАШШ 101/НЭ2019/01147 нэхэмжлэлтэй А.Ганбаатарт хамаарах хэргийн түүх

Иргэний СБД ИХАШШ 181/НЭ2019/02774 нэхэмжлэлтэй Ц.Сандуйд хамаарах хэргийн түүх

Эрүүгийн 190200627 дугаартай хэргийн түүх (201701000075 хэргийн мөрдөгч Т.Цэнджаргалд хамаарах)

Эрүүгийн 190200672 дугаартай хэргийн түүх (АТГ-204 хэргийн нотлох баримт сольсон мөрдөгч Б.Бат-Олзвой болон АТГ-204, 201625022125, 201701000075 хэргүүдэд худал мэдүүлэг өгсөн А.Ганбаатарт хамаарах)